Regulamin

Regulamin apartamentów

§ 1. Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów B&M Poland Sp zoo

2. Właściciele apartamentów będą Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

§ 2. Anulacja rezerwacji i skrócenie pobytu

1. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu.

§ 3. Usługa wynajmu apartamentu

1. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media tj. gaz, prąd, woda internet oraz sprzątanie przed przyjazdem Najemcy.

2. W przypadku pobytów krótszych niż 7 dni dodatkowe sprzątanie oraz wymiana kompletów pościeli i ręczników w trakcie pobytu Najemcy jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 50 złotych/osoba.

3. Przy pobytach dłuższych niż 7 dni apartament jest sprzątany na żądanie raz w tygodniu bez dodatkowej opłaty.

5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy oraz rzeczy pozostawionych w apartamencie.

§ 4. Obowiązki gościa

1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

2. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.

3. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

4. Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.

5. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00.

6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.

7. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Klient powinien zawiadomić Wynajmującego.

8. Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu, kartę wejściową (jeśli jest), a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów.

9. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.

10. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów / używanie świec w apartamencie jest zabronione! Miejsce, w którym można palić papierosy w zależności od konkretnego apartamentu wyznaczy w dniu zawarcia umowy Wynajmujący. W przypadku złamania zakazu palenia Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.

11. Serdecznie zapraszamy bez zwierząt domowych.

12. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.

14. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.

§ 6. Przyjazd, odbiór kluczy i płatność

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 dnia następnego.

2. Zameldowanie odbywa się od godziny 15.00 do 22.00. Istnieje opcja późnego zameldowania w godzinach 22.00 – 1.00 . W takim wypadku wymagany jest wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia takiej możliwości.

3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Wynajmującego. W razie braku kontaktu z Najemcą, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

4. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem.

5. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry o ile nie została dokonana wcześniej przelewem, gotówką lub kartą płatniczą.

§ 7. Bezpłatny pobyt dziecka do lat 4

W apartamencie można przebywać z dzieckiem do lat czterech, a jego pobyt traktuje się jako bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowego kompletu pościeli i ręczników. Na każdego opiekuna może przypadać tylko jedno dziecko, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie, gdy liczba dzieci uprawnionych do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów ich pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny.

§ 8. Siła wyższa

1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący rezerwuje sobie prawo zaproponowania Najemcy lokalu zastępczego. Wynajmujący ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane.

2. W okolicznościach wskazanych w § 8 pkt 1 kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych Wynajmującemu za usługi już wykonane.

§ 9. Reklamacje

1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Najemca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres: bmrybnik@gmail.com.

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Najemca zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e – mailową o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 10. Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Wynajmującego.